Nejste spokojeni s pojistným plněním? Podívejte se pod pokličku

zpět na výpis článků
Ilustrační obrázek k článku: Nejste spokojeni s pojistným plněním? Podívejte se pod pokličku

Ilustrační foto

Podívejte se pod pokličku Pojištění má ochránit majetek. Ne vždy tomu tak ale je. Pojišťovna může plnění odmítnout, nebo zkrátit. Co lze v takovém případě podniknout? Podívat se pod pojišťovací pokličku… a podle toho se rozhodnout.

Majetkové pojištění má za cíl ochránit pojištěného v případě škodní události před finančními následky. Lehne-li dům popelem, je to neštěstí. Lehne-li ale nepojištěný dům popelem, je smůla dvojnásobná, neboť nepojištěný ani nemá naději na kompenzaci škody od pojišťovny. Ovšem ani pojištěný nemá vždy vyhráno.

Nahlásí-li poškozený pojistnou událost, jeho případ putuje k likvidátorovi pojišťovny. Ten posuzuje, zda a jak vysoká škoda vznikla, zda vznikla škoda, která je pojištěním kryta, a na jak vysoké pojistné plnění má pojištěný nárok. Představy likvidátora se přitom nemusí vždy krýt s představami pojištěného.

Pojišťovna má na prošetření případu a vyplacení pojistného plnění ze zákona lhůtu 3 měsíce. Mnoho pojišťoven, zejména v dobách hromadných živelních katastrof, ovšem před uzavřením případu vyplácejí zálohy na pojistné plnění. Tím ostatně napomáhají i samy sobě, neboť se včasným zásahem umožněným penězi lze zabránit dalším škodám. Jakmile rozhodnou o výši plnění, poškozenému (nejčastěji klientovi) částku oznámí a vyplatí.

V čem se může lišit představa od reality

Představa o výši pojistného plnění pojištěných se od skutečně vyplacené částky může značně lišit. Nejčastějším důvodem bývá „podpojištění“ – tedy stanovení nižší pojistné částky, než kolik odpovídá hodnotě majetku. Je-li cena, na kterou je pojištěna kupříkladu domácnost, 300 tis. Kč, ale hodnota vybavení domácnosti je 600 tis. Kč, získá pojištěný pouze poloviční náhradu škody. Přijde-li v tomto případě požárem o majetek ve výši 150 tis. Kč, obdrží pojistné plnění kolem 75 tis. Kč.

Odlišné představy ovšem mohou být i v případě „nadpojištění“ – tedy při stanovení příliš vysokých pojistných limitů, než kolik odpovídá hodnotě pojištěného majetku. Kupříkladu u pojištění nemovitosti – domku v ceně 1,5 mil. Kč a pojištění na hodnotu 3 mil. Kč pojištěný v případě totální škody nezíská očekávané 3 mil. Kč, ale pouze 1,5 mil. Kč, které jakožto škodu zjistí pojišťovna při likvidaci pojistné události.

Další příklady rozčarování nad výší (či spíše níží) pojistného plnění mohou vzniknout při pojištění na cenu obvyklou či časovou a nikoli novou, při škodě na samostatných souborech věcí (např. šperky, výpočetní technika, ceniny, hotovost…) či při vlivu alkoholu působícího při vzniku pojistné události (vznikne-li např. požár v důsledku opileckého rozjaření o silvestrovské půlnoci).

V některých případech i pojištění zjišťují, že odejdou s prázdnou. Stačí, aby je voda vyplavila a nikoli zaplavila, a při špatné pojistce se rodinná katastrofa dostane do pojišťovacích výluk. Totéž se může stát u požáru – je rozdíl, zda byt vyhoří, je poškozen kouřem z požáru z nižšího patra, či naopak tekoucí vodou při zásahu hasičů v požáru ve vyšším poschodí. A pochopitelně záleží na konkrétních podmínkách pojišťovny, jak se k těmto případům postaví.

Nelíbí se vám výše pojistného plnění? Koukněte pojišťovně pod pokličku

Pojišťovna po ukončení likvidačního řízení oznámí výši pojistného plnění poškozenému (nejčastěji pojištěnému, ale např. z pojištění odpovědnosti se může jednat o osobu, která nemá s pojišťovnou žádný smluvní vztah). Od té doby vzniká poškozenému i pojištěnému právo nahlédnout do likvidačního spisu pojišťovny. „Možnost odmítnutí nahlížení do spisu je omezena pouze na případy, kdy by nahlížení mohlo vést k ohrožení řízení o trestném činu nebo projednání správního deliktu, a to za předpokladu písemného nesouhlasu příslušného orgánu,” uvádí Petr Jiška z České národní banky (ČNB).

Z likvidačního spisu se klient či poškozený může dozvědět, na základě jakých skutečností pojišťovna rozhodla o výši pojistného plnění. Tyto informace mohou posloužit pro případnou reklamaci či soudní spor s pojišťovnou o výši náhrady škody. Pojišťovna přitom nesmí v nahlédnutí do spisu bránit a musí také umožnit pořizovat kopie dokumentů založených v likvidačním spisu. Nahlédnout do spisu může oprávněná osoba v místě určeném smlouvou či obchodními podmínkami. Není-li takové místo stanoveno, musí pojišťovna umožnit nahlédnutí do spisu na pobočce, kde byla smlouva uzavřena, a pokud došlo k uzavření pojistky prostřednictvím internetu či finančního zprostředkovatele, a není-li určeno jinak, pak na centrále pojišťovny. Nahlédnutí do spisu je zdarma. Pouze za kopírování dokumentů může pojišťovna účtovat poplatek dle svého sazebníku.

Zdroj: hypoindex.cz

archiv zpráv